Bangkok Thai Deli

1141 Rice St, Saint Paul, MN 55117