Green Papaya

110 Kinderkamack Rd, River Edge, NJ 7661