Kanlaya Thai Restaurant

1030 S 13th St, Harrisburg, PA 17104, United States