Pattaya Thai Sushi Restaurant

1210 W Sunset Ave, Springdale, AR 72764