Pupraya Thai Restaurant

945 Rice St, Saint Paul, MN 55117