Red Garlic

251 W 51st St, New York, NY 10019, United States