Thai Bangkok Restaurant

3935 Brian Jordan Pl #101, High Point, NC 27265, United States