Aiyara Thai and Sushi Restaurant

2535 8th Ave S #105, Nashville, TN 37204, United States