Tasty Thai

3020 Floyd Ave #105, Modesto, CA 95355, United States